Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Kütüphane Sözlüğü


Ansiklopedi Bir bilgi dalında alfabetik düzenlenmiş eserler.
Anahtar sözcük Bir başlıkta bulunan, arama terimi olarak kullanılan, aranan konuyu ilgilendiren akılda kalıcı terim.
Anonim eser Yazarı belirsiz eser
Antoloji Belli dönem, belli konu üzerine farklı yazarlar tarafından yazılan eserlerin toplandığı kitap.
Atlas Genelde haritaları kapsayan ciltli eserlere denir.
Aylık Genellikle her ay basılan eserler. Örneğin : magazin dergileri vs.
Bağlayıcı yapı Bakınız” “ayrıca bakınız” referanslarını içeren sistem.
Barkod etiketi Kütüphane tarafından alınan malzemelere verilen etiket. Makine tarafından okunan veriler içeren dikey çizgileri mevcuttur.
Basılı Kağıt üzerinde tasvir edildiği gibi dilin yazılı sembolleri. Bilgi kaynağı basılı veya elektronik olabilir.
Belge sağlama Kütüphane kullanıcılarına bilgi kaynaklarını sağlama hizmeti.
Bibliyografik veritabanı Bir dizinin elektronik versiyonu. e-veritabanını kullanan kullanıcı, yayın, yazar, konu, başlık ya da başka tarama terimleri altında araştırma yaparak aradıklarını bulabilir.
Bibliyografya / Kaynakça Belirli bir konuya ilişkin kitapların veya makalelerin listesi.
Birincil literatür Bir konu hakkındaki özgün araştırmalar ya da yazılar.
Bilgi okuryazarlığı Bilgi okuryazarlığı, bilgiye ne zaman ve neden ihtiyaç duyulduğunu, nerede bulunabileceğini, nasıl değerlendirile-ceğini ve etik nasıl iletileceğini bilmek.
Cilt Bir periyodik yayının genellikle bir yıllık sayılarının toplamı.
Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Bilgiyi başlıca on ana sınıfa (00-999) bölen kütüphane sınıflandırma sistemi.
Dipnot Bir metinde herhangi bir noktayı açıklamak ve dayanağını göstermek için kitap sonuna yerleştirilen not.
Dizin Bir grup verinin içeriği hakkında liste veya sistematik rehber.
Doktora tezi Lisansüstü öğrencisinin sunduğu bir konu hakkında genişletilmiş biçimdeki yazılı incelemesi.
Dolaşım Kullanıcılara kitapların (veya diğer kaynakların) ödünç verilmesi ve ödünç alınan kaynakların kaydının tutulması.
El yazması Basılıdan ziyade el yazısı ile yazılmış veya daktilo edilmiş olan metin.
Gazete Genellikle günlük yayınlanan birçok konuda çeşitli bilgiler içeren yayın.
Gelişmiş arama Kullanıcıların veritabanları, kataloglar vs. daha detaylı araştırmalar yapmalarına yardım eden yazılım araçları.
Hakemli dergi Uzmanlığı yazarınkine benzer düzeyde olan bilim adamları tarafından içeriği gözden geçirilmiş bilimsel makalelerin yer aldığı dergiler.
Her hakkı saklıdır Genellikle basılmış bir kitabın başlığında sol tarafında görülen, geçerli telif hakları kanununca verilmiş bulunan tüm hakların telif sahibine ait olduğunu ve herhangi bir ihlal karşısında hukuki yola başvurabileceğini belirten resmi bildirimi içeren ibare.
Kapalı raflar Kullanıcıların istedikleri materyali raflardan kendilerinin alması yerine, bunların kütüphane personeli tarafından alınıp kullanıcıya verilmesine göre düzenlenmiş koleksiyonlar. Kapalı raflar, arşiv malzemesi ve nadir eserler gibi genellikle özel koruma ve bakım gerektiren malzemeler içindir.
Kart kataloğu Kütüphane koleksiyonunun, kartlar üzerine işlenmiş olarak ve belli bir düzen içinde bulunan betimleyici kayıtları.
Katalog Belli bir koleksiyonun ya da koleksiyonlar grubunun içeriğini anlatan kayıtların derlemesi.
Kitap numarası Kitabın sırtında bulunan sınıflandırma numarasının bir bölümüdür ve konulara göre verilmiş olan sınıflandırma numarasından sonra gelir. Kitap numaraları, yazar numarası ve eserin başlığını kodlayan numaralardan oluşur; materyallerin, belirli bir sıralama düzeninde raflara yerleştirilmesi için verilir.
Koleksiyon Bir kütüphanenin sahip olduğu ve kataloğunda listelenen basılı ve elektronik materyallerin toplamı.
Konu Bir araştırma veya tartışmanın etrafında döndüğü ana fikir.
Konu başlığı Konulara göre düzenlenmiş bir katalog veya dizinde madde başı olarak kullanılan bir terim.
Kurumsal yazar Bir eserin yazarı kabul edilen kuruluş.
Künye Bir kitabın yayın bilgilerini içeren bilgi. Genellikle yayıncının adını, yerini ve yayının tarihini kapak sayfasında verir; basım evinin adı ve yeri ise başlık sayfasının arkasındaki sayfada verilir.
Kütüphaneciye sor Bir kütüphanenin kendi koleksiyonu ya da diğer alanlarıyla ilgili bilgi almak üzere elektronik ortamda kütüphanecisine soru iletme yöntemi.
Monografi Genellikle belli bir çerçevede ele alınmış, tek bir konu hakkında ve kendi içinde bir bütün olan eser. Karşıtı süreli yayındır.
Nadir kitaplar İçerikleri, ender oluşları, künye ya da yayın tarihi özellikleri fiziki nitelikleri ya da durumları, taşıdıkları başka ayırt edici özellikleri bakımından özel önem taşıyan kitaplar.
Ödünç alma Bir kaynağı belirli bir süre içinde okumak, dinlemek veya izlemek için kütüphaneden ödünç almak üzere yapılan işlemidir. Ödünç alma süreleri kütüphaneden kütüphaneye değişir.
Ödünç verilmeyen materyal Okurlar tarafından kütüphane dışına çıkarılamayan kütüphane malzemesi.
Ödünç verme Bir kütüphanenin kullanıma sunulan koleksiyonundan herhangi bir eseri kullanıcıya ödünç verme işlemidir. Bir kütüphane materyali ödünç alınarak dışarı çıkarılmışsa katalog bu malzemenin dışarıda olduğunu ve yeni okuyucular için erişilebilir olmadığını gösterir.
Öz Kitap, makale ya da tez gibi bir eserin ana fikrini veya içeriğini anlatan kısa özet.
PDF Kaynak dokümandaki tüm formatı, renkleri, sayfa numaralarını ve grafikleri koruyan evrensel bir dosya formatı. PDF dosyaları içinde barındırdığı kaynağın orijinalliğini korur ve çoğu zaman orijinal dokümanın fotoğrafı gibidir.
Referans kütüphanecisi Referans kütüphanecileri bilgiye ulaşma konusunda uzmandırlar ve kullanıcılara hizmet ederler. Danışma masasında telefonla, e-posta veya çevrimiçi yollarla kullanıcılardan gelen soruları cevaplarlar. Ayrıca kütüphane kaynaklarının ve bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitimler verirler.
Sayı / yayın Süreli yayın dizisi içinde sayı almış yayın.
Sayısal kütüphane Kaynaklarının önemli bir bölümünü makinece-okunabilir formatta sunan ve bilgisayarlarla erişilebilir yapan kütüphane. Sayısal içerik yerel olarak kayıtlıdır veya uzaktaki bilgisayar ağalarından erişilebilecek durumdadır.
Seriler Birbirini izleyen bölümler şeklinde yayınlanmış eserler.
Süreli yayın Genellikle yılın çeşitli zamanlarında, aylık, haftalık yayınlanan dergi, magazin ve gazete gibi yayınlar. Süreli yayınların genellikle cilt ve sayı numaraları vardır.
Tam metin Bir veya birkaç dergi, veya gazetede basılmış makalelerin ya da tek bir çalışmanın tam metnini sağlayan elektronik kaynaktır.
Telif hakkı Edebi, dramatik vs. gibi "özgün yaratıcılık yapıtlarını oluşturan eser sahiplerine kanunlar tarafından sağlanan bir koruma biçimi. Telif hakkı Türkiye'de 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altına alınmıştır.
Tez Akademik eğitimde daha yüksek derece alabilmek için hazırlanması öngörülen bilimsel inceleme.
URL Bir örnek kaynak konumlayıcı veya web adresi.
Veritabanı Bilgisayar ortamında çeşitli parametreler aracılığı ile taranabilen standart hale getirilmiş bilgi. Kütüphanelerde genellikle elektronik kataloglar anlamına gelir.
Yayım aralığı Seri şeklindeki yayınların hangi aralıklarla yayınlandığı. Kütüphanelerde sıklıkla rastlanılan ifadeler şunlardır: Günlük, haftalık, iki haftada bir, ayda iki kere, aylık, iki ayda bir, yılda dört kere, yılda iki kere, yıllık, üç yılda bir, vb.
Yazar Bir belgeyi yazan veya düzenleyen kişiler, kuruluşlar. Bilgi ararken yazarın adından da tarama yapmak bir arama seçeneğidir.
Yeni basım Orijinal basımdan sonra yapılan ancak aynı yazı biçimi ve aynı içeriği kullanan kitap.
Yer kataloğu Yer numarasına göre dizilmiş katalog (materyal listesi/kartları)
Yer numarası Belirli bir kaynağın kütüphanedeki yerini tanımlayan ve kütüphane koleksiyonu içindeki organizasyonunu sağlayan harf ve/veya rakam grubu.
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr